دانلود

پخش برنامه های تلویزیون کانال یک از دوم آذر 96 متوقف شده است. شهرام همایون مدیر این تلویزیون علت آنرا کمبود منابع مالی عنوان کرده است. اما به نظر می رسد که این تعطیلی علت دیگری باید داشته باشد.