سردبیران و کارشناسان بی بی سی فارسی به خوبی با اثرات برگزاری مراسماتی همچون راهپیمایی اربعین در جامعه ایران باخبرند، به همین دلیل برای به حاشیه بردن آن تلاش می کنند.

دانلود